UnivIS

Dr. J. Michael Fried, Akad. Dir.

  • Organization: Department Mathematik
  • Working group: Lehrstuhl für Angewandte Mathematik (Wissenschaftliches Rechnen) (Prof. Dr. Bänsch)
  • Email: fried@math.fau.de
  • Room 04.318
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg